Uutiset

TRKE TIEDOTE!

PALVELUSETELIN OMAVASTUUOSUUDEN TARKISTUS 1.3.2017 ALKAEN

Hyvät Vanhemmat

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perustana oleva lainsäädäntö muuttuu 1.3.2017, jolloin voimaan tulee uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki. Kajaanissa yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin omavastuuosuus määräytyy samoin perustein, kuin kunnallinen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Uudessa maksutaulukossa kaksi- ja kolmihenkisten perheiden tulorajat muuttuvat ja sisarusalennukseen tulee muutos. (Tulorajataulukko kääntöpuolella). Tarkistamme kaikkien lasten varhaiskasvatuksen palvelusetelin omavastuuosuuden ajalle 1.3.2017–31.7.2017. Varhaiskasvatusaikaa tarkastellaan Kajaanissa päivinä/kk 31.7.2017 asti nykyisen käytännön mukaisesti.

Perheet, joiden tulot ovat olennaisesti muuttuneet viimeksi toimitetuista tiedoista, voivat toimittaa uudet tulotiedot maksun tarkistamista varten 2.3.2017 mennessä. Mikäli uusia tulotietoja ei toimiteta määräaikaan mennessä, maksut vahvistetaan aikaisemmin ilmoitettujen tulojen mukaan. Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa yhden kunnan alueella, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka.

Niille perheille, joilla on maksu määritelty enimmäismaksun mukaan ilman tulotietoja, määritellään maksu edelleen enimmäismaksuksi, mikäli tulotietoja ei toimiteta.

Voitte toimittaa tulotiedot toimistosihteeri Tuula Komulaiselle os. Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani. (yksityinen.paivahoito@kajaani.fi)

1.8.2017 alkaen Kajaanissa otetaan käyttöön tunteihin perustuva varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Palvelusetelin omavastuuosuudet määritellään myös tuntiperusteisesti. Kevään aikana yksityisen varhaiskasvatuksen asiakkailta tiedustellaan 1.8.2017 alkavalle toimikaudelle tuntiperusteinen hoidontarve ja pyydetään uudet tulotiedot.

Ystävällisin terveisin,

Varhaiskasvatuksen palvelupäälliköt

Mika Tiihonen, p. 044 7101 344

Kaija-Liisa Meriläinen, p. 044 421 4372

 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämisessä huomioitavat tulot:

 

 • ansiotulot (brutto)

 • verolliset luontaisedut

 • pääomatulot

 • itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot

 • verolliset päivärahat

 • eläkkeet ja elinkorot (myös päivähoidossa olevien lasten)

 • elatusavut ja elatustuet

 • työttömyysturvalain mukainen päiväraha

 • työmarkkinatuki ja koulutustuki

 • Kelan ja vakuutusyhtiön maksama kuntoutusraha

 • sairauspäiväraha, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha

 • osittainen- ja joustava hoitoraha

 • tapaturmavakuutuksen päiväraha ja haittaraha

 • kunnan maksama omaishoidon tuki

 • perhehoitajan hoitopalkkio

 • muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot

 • vuokratulot

 • lomaraha (5 % bruttopalkasta kuukautta kohti)

Tuloista vähennetään suoritetut elatusavut sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kulut sekä syytinki

 

Tulot, joita ei oteta huomioon:

 

 • lapsilisä

 • lapsen hoitotuki

 • asumistuki

 • vammaistuki

 • sotilasavustus

 • rintamalisä

 • opintotuki (opintoraha, aikuisopintoraha)

 • opintotuen asumislisä

 • koulutus- ja erorahaston myöntämä aikuiskoulutustuki

 • toimeentulotukena maksettava toimintaraha

 • kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus

 • julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukainen ylläpitokorvaus

 • opintojen johdosta suoritettavat apurahat

 • matkustussäännön mukainen päiväraha

 • kulukorvaukset

 • perhehoidon kustannusten korvaukset

 • lasten kotihoidon tuki

 • toimeentulotuki

Tulorajat ja maksuprosentit 1.3.2017 alkaen

 

Perheen

henkilö-

määrä

Vähimmäis-

tuloraja

euroa/kk

Maksu-

prosentti

Enimmäis-

maksun

tuloraja

2

1 915

11,5

4 437

3

1 915

9,4

5 000

4

2 053

7,9

5 724

5

2 191

7,9

5 862

6

2 328

7,9

5 999

 

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa

tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. • Tekij: Maarit
 • Luotu: 16.02.2017, 17:35